Domov | Obchodné podmienky | Doprava a platba | Kontakt

NÁKUPNÝ KOŠÍK:
(košík je prázdny)

AKČNÉ CENY
LIEKY
DOP.STRAVY
KOZMETIKA
ČAJE
CHRUP
HOMEOPATIA
ZDR.MATERIÁL

Lekáreň GLAVICA

Obchodné podmienky

Doprava a platba dole

Obchodné podmienky

Doprava a platba

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou CURSOR s.r.o., so sídlom Eisnerova 64, 841 07 Bratislava, IČO: 44291507 ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovom sídle verejnej lekárne prevádzkovanej spoločnosťou CURSOR s.r.o.: http://www.lekarenglavica.sk.
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho: sídlo: Eisnerova 64, 841 07 Bratislava, adresa verejnej lekárne: Lekáreň GLAVICA, Eisnerova 64, 841 07 Bratislava, tel.: 0948 820 702, e-mail: lekaren@lekarenglavica.sk
 3. Orgán dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 4. Orgán dozoru vo veciach liekov a zdravotníckych pomôcok: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, webové sídlo: www.sukl.sk.

II. Vymedzenie pojmov

 1. Pojmy uvedené veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:
 2. Predávajúci znamená spoločnosť CURSOR s.r.o., so sídlom Eisnerova 64, 841 07 Bratislava, IČO: 44291507, zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v oddiele Sro vložka číslo 53595/B. 
 3. E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na webovom sídle Predávajúceho ako prevádzkovateľa verejnej lekárne: Lekáreň GLAVICA.
 4. Tovar znamená produkty predávané prostredníctvom E-shopu, teda Voľnopredajné lieky a Doplnkový tovar. Tovarom na účely týchto VOP nie sú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú Voľnopredajnými liekmi (lieky „na predpis“); pokiaľ sú na webovom sídle umiestnené informácie o takýchto liekoch alebo zdravotníckych pomôckach, ide výlučne o informačné účely a takýto tovar nie je predmetom predaja prostredníctvom E-shopu.
 5. Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.
 6. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony v celom rozsahu alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci dostane riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.
 7. Objednávka znamená návrh Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim uskutočnený prostredníctvom E-shopu spôsobom a za podmienok stanovených v týchto VOP.
 8. Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
 9. Voľnopredajné lieky znamená registrované humánne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
 10. Doplnkový tovar znamená tovar, ktorý nie je liekom ani zdravotníckou pomôckou podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
 11. Zákon o liekoch znamená zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

 

III. Objednávka

 1. Kupujúci si Tovar môže objednať prostredníctvom elektronického formulára E-shopu za podmienky vyplnenia všetkých údajov formulára, ktoré sú označené ako povinné.
 2. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom potvrdenia Predávajúceho o akceptovaní Objednávky Kupujúcemu. Za akceptovanie Objednávky sa nepovažuje zaslanie automatickej potvrdzujúcej e-mailovej alebo inej správy o tom, že Objednávka Kupujúceho bola prijatá do systému E-shopu.
 3. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Kupujúci ani Predávajúci povinný prijať.
 4. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. Predávajúci je viazaný ponukou Tovaru zverejnenou v E-shope po celú dobu, po ktorú je ponuka zverejnená, to neplatí pre Tovar, ktorý je označený ako nedostupný alebo ako tovar, ktorý nie je na sklade a pod. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Kúpnej ceny. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru a Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.
 5. Kupujúci je oprávnený objednať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus a Predávajúci je oprávnený a povinný mu vydať len takýto počet balení. V prípade, ak Kupujúci napriek tomu v Objednávke uvedie vyšší počet balení, na Objednávku sa v časti prevyšujúcej počet balení potrebný na jeden liečebný cyklus neprihliada. Predávajúci má v takom prípade právo odmietnuť uzatvorenie Kúpnej zmluvy na celý predmet Objednávky alebo od uzatvorenej Kúpnej zmluvy v celom rozsahu odstúpiť, má tiež právo odmietnuť uzatvorenie Kúpnej zmluvy na opakovanú Objednávku od tej istej osoby, ktorá už tento bod VOP porušila.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku (odstúpiť od Kúpnej zmluvy) alebo jej časť, ak:
  • Tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
  • zverejnená cena Tovaru bola celkom zjavne chybná alebo
  • v iných prípadoch výslovne uvedených v týchto VOP.

IV. Kúpna cena a Platobné podmienky

 1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu a prepravné náklady za tovar spôsobom, ktorý si zvolil v Objednávke.
 2. V prípadoch, ak v E-shope pri určitom tovare nie je cena uvedená, prípadne je uvedená nulová cena, znamená to, že cena tovaru v danom momente nie je presne známa. V takom prípade predmetný Tovar nie je v danom čase určený na predaj. Pokiaľ napriek tomu Kupujúci zadá takýto Tovar do Objednávky, odoslanie Objednávky sa považuje iba za prejavenie záujmu o dodanie daného Tovaru a cena bude Kupujúcemu oznámená dodatočne. Po oznámení ceny Tovaru má Kupujúci právo Objednávku potvrdiť alebo odmietnuť. V takom prípade sa Objednávka považuje pre Kupujúceho za záväznú až momentom jej potvrdenia po oznámení ceny.
 3. Kúpnu cenu za objednaný Tovar a prepravné náklady možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • v hotovosti vo verejnej lekárni Predávajúceho pri osobnom prevzatí Tovaru;  v takom prípade je Kúpna cena splatná najneskôr pri prevzatí objednaného Tovaru;
  • dobierkou pri dodaní Tovaru Kupujúcemu; v takom prípade je Kúpna cena splatná najneskôr pri dodaní objednaného Tovaru Kupujúcemu prostredníctvom pošty alebo kuriérom;
 4. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež prípadné náklady na dopravu zaplatené najneskôr do  pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky. V prípade, ak sa tak nestane, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným poštou alebo na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 5. Predávajúci vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež prípadné náklady na dopravu faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.
 6. Vlastnícke právo k objednanému Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho úplným zaplatením celej Kúpnej ceny a nákladov na dopravu objednaného Tovaru.

V. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci vyexpeduje Tovar najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. Predávajúci dodá objednaný Tovar do 48 hodín po expedovaní.
 2. Kupujúci si pri zadávaní Objednávky má možnosť vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:
  • osobný odber v prevádzkarni – verejnej lekárni prevádzkovanej Predávajúcim (bezplatne);
  • doručenie dobierkou prostredníctvom kuriérskej služby GLS do 48 hodín od expedovania v rámci územia Slovenskej republiky (náklady na prepravu 3,50 EUR vrátane DPH);
 3. Pri Objednávke Tovaru v hodnote viac ako 100 EUR s miestom dodania v rámci územia Slovenskej republiky hradí náklady na dodanie Tovaru Predávajúci.
 4. Objednaný Tovar bude Kupujúcemu dodaný do miesta dodania, ktoré uviedol pri zadávaní Objednávky.
 5. V závislosti od zvoleného spôsobu dodania objednaného Tovaru, Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom alebo odovzdá objednaný Tovar na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním.
 6. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.
 7. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka alebo jej obal viditeľne poškodený alebo zničený, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s doručujúcou osobou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie Tovaru alebo jeho obalu nebudú v takýchto prípadoch akceptované.

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru v prípade Voľnopredajných liekov

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol predaj Voľnopredajných liekov.
 2. Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Voľnopredajný liek (liek alebo zdravotnícku pomôcku) len za podmienok upravených v tomto článku. Najneskôr spolu s tým  je povinný Predávajúcemu doručiť aj písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu sídla Predávajúceho, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu Voľnopredajný liek vracia.
 3. Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  • liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
  • iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
  • liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
  • poškodený vnútorný obal lieku,
  • liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
  • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 4. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
  • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
  • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
  • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
  • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 5. Vrátenie Voľnopredajného lieku, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodov uvedených v odsekoch 3. alebo 4. tohto článku VOP, vybaví Predávajúci vo ním prevádzkovanej verejnej lekárni výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 6. Voľnopredajný liek (liek alebo zdravotnícku pomôcku) možno vrátiť na účel reklamácie:
  • odovzdaním vo verejnej lekárni prevádzkovanej Predávajúcim  alebo
  • zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Voľnopredajný liek (liek alebo zdravotnícku pomôcku) a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Predávajúcemu.
 7. Vrátené Voľnopredajné lieky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky.
 8. Voľnopredajné lieky nie je možné vrátiť na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť Kupujúcemu.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru v prípade Doplnkového tovaru

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol predaj Doplnkového tovaru, pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľom
 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia Doplnkového tovaru. Bez ohľadu na iné ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Doplnkového tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od zmluvy obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor odstúpenia od zmluvy, ktoré budú Kupujúcemu poskytnuté pri každom nákupe a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Doplnkový tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie Doplnkového tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci. Vracaný Doplnkový tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s ním musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného Doplnkového tovaru, ktoré dostal pri jeho kúpe. Doplnkový tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť Kupujúcemu.
 5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme Doplnkový tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to vopred dohodnutým spôsobom.
 6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
 7. V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy v iných prípadoch ako je uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a peňažnú úhradu vo výške 0,05 % z ceny dotknutého Doplnkového tovaru za každý deň, ktorý uplynul od prevzatia Doplnkového tovaru do dňa zrušenia Kúpnej zmluvy.

VIII. Reklamačný poriadok a nároky z vád Tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim alebo ktoré sa na objednanom Tovare vyskytnú v dobe minimálnej trvanlivosti/do dátumu spotreby alebo v záručnej dobe. To sa nevzťahuje na vadu, pre ktorú bola na objednaný Tovar poskytnutá Predávajúcim zľava z Kúpnej ceny.
 3. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu minimálnej doby trvanlivosti, záručnej doby alebo do dátumu spotreby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
 4. Záručná doba a lehota na uplatnenie reklamácie na Tovar pre Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, je 24 mesiacov. Ak je na obale Tovaru, jeho balení alebo návode k nemu vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba a lehota na uplatnenie reklamácie určená týmto dátumom. V prípade, ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že s Tovarom je potrebné zaobchádzať v súlade s priloženou písomnou informáciou výrobcu.
 6. Kupujúci si uplatní práva zo zodpovednosti za vady doručením písomnej a vlastnoručne podpísanej reklamácie na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v Čl. I. týchto VOP za nasledovných podmienok:
  • V reklamácií je povinný Kupujúci uviesť svoje meno a priezvisko, presnú adresu, popísať určito a zrozumiteľne akú vadu Tovar má a aké práva zo zodpovednosti za vady si voči Predávajúcemu uplatňuje a priložiť kópiu dokladu o zakúpení Tovaru, príp. záručný list, ak bol vydaný.
  • V reklamácií je povinný Kupujúci uviesť svoje meno a priezvisko, presnú adresu, popísať určito a zrozumiteľne akú vadu Tovar má a aké práva zo zodpovednosti za vady si voči Predávajúcemu uplatňuje a priložiť kópiu dokladu o zakúpení Tovaru, príp. záručný list, ak bol vydaný.
  • Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu vadný Tovar spôsobom stanoveným týmito VOP. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
  • O uplatnení reklamácie vydá Predávajúcu Kupujúcemu potvrdenie.
  • Poverený zamestnanec Predávajúceho po podaní reklamácie v nasledovných lehotách určí spôsob, akým bude reklamácia vybavená: ihneď pokiaľ nejde o zložitý prípad; do 3 pracovných dní v zložitých prípadoch; do 30 dní v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie.
  • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví určeným spôsobom ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak vždy najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • Pri posudzovaní nárokov Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, z vád Tovaru sa Predávajúci riadi príslušnými ustanoveniami Zákona o liekoch, Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
  • Pokiaľ Predávajúci reklamáciu uzná, určí najprv podľa príslušných zákonných ustanovení spôsob, ktorým reklamáciu vybaví, t.j. napr. odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, poskytnutím primeranej zľavy z ceny Tovaru a následne reklamáciu určeným spôsobom vybaví.
  • Pokiaľ je reklamácia neoprávnená, vybaví ju Predávajúci jej odôvodnený zamietnutím. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená do 12 mesiacov od kúpy, môže byť zamietnutá len na základe odborného posúdenia, náklady odborného posúdenia znáša Predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Predávajúci je povinný poskytnúť. Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy, Predávajúci v potvrdení o vybavení reklamácie uvedie kontaktné údaje osoby, ktorej môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, všetky náklady znáša. Predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova a Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady, pričom znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  • O vybavení reklamácie vydá Predávajúci písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. V prípade reklamovania vady Tovaru zakúpeného Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, má Kupujúci nasledovné práva vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru:
  • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 8. Pri reklamáciách Voľnopredajných liekov sa postupuje podľa ustanovení Čl. VI. týchto VOP, ktoré majú prednosť pred týmto článkom VOP.
 9. Sťažnosti alebo podnety, ktoré nie sú reklamáciami vád Tovaru, môžu Kupujúci adresovať priamo Predávajúcemu alebo v prípade nespokojnosti s vybavením príslušnému orgánu dozoru. Kontaktné údaje sú uvedené v Čl. I. týchto VOP.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lekarenglavica.sk.
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bez výhrady s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu, ak nie je dohodnuté inak.
 4. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 5. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 6. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o liekoch, z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté a majú pred nimi prednosť.
 7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť ich zverejnením dňa 25.5.2018

Príloha č. 1 – Odstúpenie od zmluvy – Doplnkový tovar

 

POUČENIE

O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
  • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Lekáreň GLAVICA, Eisnerova 64, 841 07 Bratislava, e‑mail: lekaren@lekarenglavica.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám je uverejnený na konci týchto VOP.
  • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  • Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 3. Vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy:
  • Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
  • Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

  

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

CURSOR s.r.o.

Lekáreň GLAVICA

Eisnerova 64

841 07 Bratislava 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

..........................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ........................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................

Telefonický kontakt: ............................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 _____________________________

(podpis)

 Dátum: ............................................

 * Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Doprava a platba

 1. GLS - Dobierka
  • Poštovné a balné pri objednávke nad 100,00 € je ZDARMA
  • Cena poštovného a balného je 3,50 €
 2. Osobný odber - Lekáreň Glavica Bratislava - V hotovosti alebo platobnou kartou v lekárni
  • Tovar je možné osobne prevziať na adrese::
  • Lekáreň Glavica, Eisnerova 64, Bratislava - Devínska Nová Ves
  • Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený k vyzdvihnutie. Inak je možné, že tovar nebude pripravený k odberu!

 

 

Objednávka

 

Dodacie údaje

Priezvisko*:

Meno*:

Ulica*:

Číslo domu*:

Mesto*:

PSČ*: max. 6 znakov

Nepsať!:

Mobilný telefón*:

Telefón:

E-mail*:

Firma:

IČO firmy:

IČ DPH firmy:

Červené položky s hviezdičkou * sú POVINNÉ!

Adresa doručenia, pokiaľ je iná ako vyššie uvedená:


Priezvisko:

Meno:

Firma:

Ulica:

Číslo domu:

Mesto:

PSČ: max. 6 znakov

Komentár k tejto objednávke:

Súhlasím s obchodnými podmienkami

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a oboznámil som sa s Informáciami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (link na dokument)

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom účasti na vernostnom programe a oboznámil som sa s Informáciami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (link na dokument)

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom účasti na súťaži a oboznámil som sa s Informáciami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (link na dokument)

 Doprava a platba

 1. GLS - Dobierka
  • Poštovné a balné pri objednávke nad 100,00 € je ZDARMA
  • Cena poštovného a balného je 3,50 €
 2. Osobný odber - Lekáreň Glavica Bratislava - V hotovosti alebo platobnou kartou v lekárni
  • Tovar je možné osobne prevziať na adrese::
  • Lekáreň Glavica, Eisnerova 64, Bratislava - Devínska Nová Ves
  • Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený k vyzdvihnutie. Inak je možné, že tovar nebude pripravený k odberu!

hore hore

> ODPORÚČAME

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

tovar:


POKRAČOVAŤ V NÁKUPE

PREJSŤ DO KOŠÍKA

Nastavení cookies

Vážený návštevník, potvrdením pomocou tlačidla "Súhlasím" udeľujete súhlas nám a našim partnerom s použitím cookies pre nevyhnutné, analytické a marketingové účely na tomto zariadení. Voľbou Nastavenia môžete sami určiť, aké skupiny cookies je možné spracovávať, poprípade ich spracovanie úplne zakázať. Ukladanie potrebných cookies prebieha vždy, a to v záujme zachovania funkčnosti webovej prezentácie.Nastavenie