Domov | Obchodné podmienky | Doprava a platba | Kontakt

NÁKUPNÝ KOŠÍK:
(košík je prázdny)

AKČNÉ CENY
LIEKY
DOP.STRAVY
KOZMETIKA
ČAJE
CHRUP
HOMEOPATIA
ZDR.MATERIÁL

Lekáreň GLAVICA

Ochrana osobných údajov

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Spoločnosť CURSOR s.r.o., so sídlom Eisnerova 64, 841 07 Bratislava, IČO: 44291507, tel.: 0948 820 702, e-mail: lekaren@lekarenglavica.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov zákazníkov internetového obchodu Prevádzkovateľa, ktorý je umiestnený na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.lekarenglavica.sk.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby (Data Protection Officer) Prevádzkovateľa sú: tel. 0948 820 702, e-mail: lekaren@lekarenglavica.sk.

  1. Spracúvanie osobných údajov za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov e-shopu (ďalej len „Kupujúci“) v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt, e-mailový kontakt (ďalej len „Osobné údaje“) za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia Osobných údajov na tento účel nemôže dôjsť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Osobné údaje poskytnuté zo strany Kupujúceho za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy Prevádzkovateľ nezverejní ani neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru a platobný styk v súvislosti s kúpnou zmluvou. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje Kupujúceho externému dopravcovi na účely doručenia objednaného tovaru, a to iba v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa, prípadne kontaktné telefónne číslo.

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať Osobné údaje Kupujúceho poskytnuté za účelom uzatvorenia Zmluvy na obdobie trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

  1. Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely

Na základe udelenia osobitného súhlasu Kupujúceho (v prípade, ak Kupujúci zaškrtne príslušné políčko v objednávke o tom, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov na tento účel) je Prevádzkovateľ oprávnený zasielať na elektronickú adresu Kupujúceho newsletter s marketingovým obsahom.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený na marketingové účely môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na základe tohto bodu je dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú ani zákonnú podmienku, je však podmienkou na doručovanie newslettra s informáciami o aktuálnych produktoch a akciách Poskytovateľa. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje poskytnuté pre marketingové účely na obdobie piatich (5) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu Kupujúcim, pokiaľ Kupujúci tento súhlas predtým neodvolá.

  1. Spracúvanie osobných údajov za účelom účasti na vernostnom programe Prevádzkovateľa

Na základe udelenia osobitného súhlasu Kupujúceho (v prípade, ak Kupujúci zaškrtne príslušné políčko v objednávke o tom, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov na tento účel) je Prevádzkovateľ oprávnený zaradiť Kupujúceho do vernostného programu Prevádzkovateľa

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený na účely účasti na vernostnom programe môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na základe tohto bodu je dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú ani zákonnú podmienku, je však podmienkou účasti na vernostnom programe Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje poskytnuté za účelom účasti na vernostnom programe počas obdobia trvania vernostného programu, pokiaľ Kupujúci tento súhlas predtým neodvolá.

  1. Spracúvanie osobných údajov za účelom účasti Kupujúceho na súťaži organizovanej Prevádzkovateľom

Na základe udelenia osobitného súhlasu Kupujúceho (v prípade, ak Kupujúci zaškrtne príslušné políčko v objednávke o tom, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov na tento účel) je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho za účelom účasti Kupujúceho na súťaži organizovanej Prevádzkovateľom.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený za účelom účasti Kupujúceho na súťaži môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na základe tohto bodu je dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú ani zákonnú podmienku, je však podmienkou účasti na súťaži organizovanej Prevádzkovateľom. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje poskytnuté za účelom účasti na súťaži počas obdobia trvania súťaže, pokiaľ Kupujúci tento súhlas predtým neodvolá. V prípade výhry v súťaži je Prevádzkovateľ oprávnený sprístupniť osobné údaje Kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, príp. aj telefónne číslo za účelom doručenia výhry.

  1. Spoločné ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné a sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Osobné údaje Kupujúceho nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ neprenesie osobné údaje Kupujúceho do žiadnej tretej krajiny.

Kupujúci ako dotknutá osoba pri spracúvaní osobných údajov má voči Predávajúcemu nasledovné práva:

o      právo požadovať prístup k svojim osobným údajom spracúvaným Prevádzkovateľom,

o      právo požadovať informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané,

o      právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov,

o      právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov,

o      právo na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,

o      právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov,

o      právo byť informovaný o prípadoch narušenia bezpečnosti osobných údajov,

o      právo podať sťažnosť voči postupu Predávajúceho pri spracúvaní osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Dozor nad dodržiavaním týchto povinností vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

> ODPORÚČAME

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

tovar:


POKRAČOVAŤ V NÁKUPE

PREJSŤ DO KOŠÍKA

Nastavení cookies

Vážený návštevník, potvrdením pomocou tlačidla "Súhlasím" udeľujete súhlas nám a našim partnerom s použitím cookies pre nevyhnutné, analytické a marketingové účely na tomto zariadení. Voľbou Nastavenia môžete sami určiť, aké skupiny cookies je možné spracovávať, poprípade ich spracovanie úplne zakázať. Ukladanie potrebných cookies prebieha vždy, a to v záujme zachovania funkčnosti webovej prezentácie.Nastavenie